C120T

120.000đ
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 C120T Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

G80

80.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 G80 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

NCT99

99.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 NCT99 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

C120

120.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 C120 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

HD79NCT

79.000đ
 • DATA: 4GB + NCT
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD79NCT Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD90 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD120 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD200 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12HD90N

900.000đ
1.080.000đ-16%
 • DATA: 360GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD70N Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12HD120N

1.200.000đ
1.440.000đ-16%
 • DATA: 720GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD120N Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12HD200N

2.000.000đ
2.400.000đ-16%
 • DATA: 1.080GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD200N Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12HD300N

3.000.000đ
3.600.000đ-16%
 • DATA: 1.440GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: DK1 12HD300N Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

D30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: DK1 D30 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

24G

99.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 24G Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

MAX90

90.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 MAX90 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

C90N

90.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 C90N Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết