FM

180.000đ
 • DATA: 240GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 FM Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

TK159

159.000đ
 • DATA: 180GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 TK159 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

TK135

135.000đ
 • DATA: 210GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 TK135 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

MXH120

120.000đ
 • DATA: 30GB + MXH
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 MXH120 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

NA90

90.000đ
 • DATA: 15GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 NA90 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

PT120

120.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 PT120 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

KC120

120.000đ
 • DATA: 45GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 KC120 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

KC150

150.000đ
 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 KC150 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12AG90

1.080.000đ
 • DATA: 360GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: KT9 12AG90 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12NCT105

1.260.000đ
 • DATA: 360GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: KT9 12NCT105 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12HD200N

2.000.000đ
2.400.000đ-16%
 • DATA: 1.080GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: KT9 12HD200N Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

12HD300N

3.000.000đ
3.600.000đ-16%
 • DATA: 1.440GB
 • Hạn: 360 ngày
 • Soạn: KT9 12HD300N Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

D30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: KT9 D30 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

7ED

70.000đ
 • DATA: 56GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: KT9 7ED Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

KC90

90.000đ
 • DATA: 30GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 KC90 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết

ED90

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: KT9 ED90 Gửi 9084
SOẠN TIN Chi tiết