C120

120.000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 C120 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

G80

80.000đ
 • DATA: 4GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 G80 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

D90

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 D90 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

YC30

99.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 YC30 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD70

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD70 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD90 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD120

120.000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD120 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HD200

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HD200 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

M70

70.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 M70 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

MIU

70.000đ
 • DATA: 3,8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 MIU Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

MIU90

90.000đ
 • DATA: 5,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 MIU90 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

BMIU

200.000đ
 • DATA: 16,5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 BMIU Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

D15

15.000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: DK1 D15 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

D30

30.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: DK1 D30 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HDP70

70.000đ
 • DATA: 2GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HDP70 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết

HDP100

100.000đ
 • DATA: 3GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK1 HDP100 Gửi 9084
Soạn tin Chi tiết